Servicii tehnice specializate RSVTI

Serviciul de operator RSVTI presupune supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor de ridicat si a instalatiilor mecanice sub presiune, urmarirea evolutiei acestora din punct de vedere al starii tehnice si al sigurantei.

Responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor (RSVTI)

 Ce inseamna Operator RSVTI?

Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificare , inregistrare  la ISCIR, supraveghere de activitati de intretinere , reparare si exploatare a instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii sau de munca, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice colectia ISCIR si legislatia aferenta in vigoare.

Operatorul RSVTI  are urmatoarele obligatii specifice:

a) sa identifice toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;

b) sa permita numai functionarea echipamentelor/instalatiilor autorizate si înregistrate la ISCIR;

c) sa solicite eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/ instalatiile pentru care prescriptiile tehnice prevad acest lucru;

d) sa ia masurile necesare si sa se asigure ca instalatia/echipamentul este utilizata/utilizat în conditii de siguranta, prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si întretinerii de catre persoane autorizate, conform instructiunilor tehnice ale acestora;

e) sa se asigure ca utilizarea instalatiei/echipamentului se face numai de catre personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/ echipamentelor;

f) sa anunte de îndata ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au în evidenta si sa asigure oprirea acestora din functiune si, daca este posibil, izolarea acestora în vederea cercetarii;

g) sa solicite în scris conducerii detinatorului/utilizatorului oprirea unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de întretinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparatii capitale;

h) sa solicite autorizarea functionarii numai a instalatiilor/echipamentelor care îndeplinesc conditiile de introducere pe piata, conform legislatiei în vigoare;

i) sa verifice existenta documentelor însotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;

j) sa întocmeasca si sa actualizeze evidenta centralizata pentru toate instalatiile/ echipamentele din domeniul ISCIR, conform modelului prevazut în anexa nr. 9;

k) sa instruiasca si sa examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de catre ISCIR, cât si cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice aplicabile si ale instructiunilor de exploatare ale instalatiilor/echipamentelor;

l) sa asigure existenta la fiecare loc de munca a instructiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în conditii normale a instalatiei/echipamentului si a documentelor cuprinzând masurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi si dereglari ale instalatiei/ echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobata/înglobat;

m) sa solicite în scris detinatorului/utilizatorului oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice în utilizare;

n) sa propuna în scris conducerii detinatorului/utilizatorului planul de verificari tehnice în utilizare aferent anului urmator, în vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;

o) sa urmareasca eliminarea neconformitatilor constatate cu ocazia efectuarii verificarilor tehnice în utilizare;

p) sa verifice si sa vizeze registrele de evidenta a functionarii instalatiilor/ echipamentelor, în termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite în prescriptiile tehnice aplicabile;

q) sa urmareasca pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice în utilizare;

r) sa participe la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la instalatiile/ echipamentele ISCIR pe care le are în evidenta, în vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;

s) sa informeze în scris ISCIR, în termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de instalatii/echipamente, în cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;

t) sa anunte ISCIR în vederea scoaterii din evidenta a instalatiilor/echipamentelor casate, în cel mult 15 zile de la data casarii;

u) sa anunte ISCIR, în termen de 15 zile, despre oprirea din functiune a instalatiilor/ echipamentelor care intra în conservare si sa urmareasca realizarea lucrarilor de conservare;

v) sa anunte în scris ISCIR, în termen de cel mult 15 zile, încetarea raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;

w) sa respecte prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR si celelalte dispozitii legale în domeniu.

Persoana juridica autorizata ca operator RSVTI pe langa cele enuntate mai sus mai are are urmatoarele obligatii specifice:

a) transmiterea catre ISCIR a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinator/utilizator;

b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati sa respecte obligatiile prevazute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;

c) informarea în scris a ISCIR, în termen de 15 zile, asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei;

d) sa nu permita desfasurarea activitatii cu operatori care nu detin la momentul efectuarii activitatii de supraveghere tehnica o autorizatie valabila.

De ce aveti nevoie de RSVTI ?

In conformitate cu Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt (conform Art. 15)

Pct. 1. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute in anexa nr. 2 pct. 1-4 si in anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8 are obligatia sa le inregistreze la ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita în situatia tehnica sau juridica a acestora, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.
Pct. 2. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor / echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.
Art. 25. – d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei